AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),

a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint a

Társasággal kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából

a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és Társaságunk adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében szabályzatot alkot.

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat célja, hogy meghatározza a STUMPF-MED Bt.-nél, mint Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kialakítja az adatvédelem szempontjából fontos feladatokat, felelősségi viszonyokat, különös tekintettel a munkavállalók szerepére az adatbiztonságban.

A STUMPF-MED Bt. (3324 Felsőtárkány, Vökgy utca 8., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A STUMPF-MED Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az Adatkezelő székhelyén, valamint a www.belapatirendelo.hu/adatvedelem oldalán.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatóság ajánlásait az adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlását a lehető legérthetőbben fejezi ki. Esetlegesen példákkal alátámasztva, valamint részletesen bemutatja az adatkezelési tevékenységeket.

A STUMPF-MED Bt. fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról megfelelően és kellő időben értesíti ügyfeleit.

Amennyiben kérdése lenne az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és az adatvédelmi tisztviselő megválaszolja kérdését.

A cég elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A vállalat a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a STUMPF-MED Bt. székhelyén és telephelyén folyó valamennyi adatkezelésre, adattovábbításra, információ átadásra, az ezen adatkezelés, információátadás tárgyát képező adat, jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti, üzleti titokkénti kezelésével és védelmével kapcsolatos tevékenységekre.

A Szabályzat időbeli hatálya a jelen Szabályzat 2018. május 19. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységére, minden alkalmazottjára, valamint a vele szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló, személyes adatkezelést végző személyekre.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő szervezeti egységei által kezelt valamennyi személyes adatra, a rajtuk végzett adatkezelési műveletek teljes körére, keletkezésük, kezelésük, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

– 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

IRÁNYÍTÁS ÉS FELÜGYELET

A jelen Szabályzatot az Adatkezelő ügyvezetője hagyja jóvá és a cég székhelyén tárolja. A Szabályzatot legalább fél évente felül kell vizsgálni. A szabályzatot valamennyi munkavállaló számára elérhető helyen kell tárolni.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőkkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat, információ (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

Egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a páciens kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától. (Ez maga a páciensnyilvántartás.)

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli; hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan.

ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő cégneve: STUMPF-MED Bt.

Adatkezelő székhelye: 3324 Felsőtárkány, Völgy utca 8.

Adatkezelő iratőrzésének helye: 3324 Felsőtárkány, Völgy utca 8.

Adatkezelő adószáma: 21887581110

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: stumpfgy@freemail.hu

Adatkezelő weboldala: www.belapatirendelo.hu

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 20. § (2) bekezdése alapján a rendezvényekre regisztráló, adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) személyes adatainak felhasználására – előzetes tájékoztatását követő – hozzájárulása alapján kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §-ának, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának rendelkezéseire.

Felhívjuk a STUMPF-MED Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

GYÓGYKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE

Az információ kérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, akit a gyógykezelés során kezelünk és az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak és egészségügyi adatai megadása mellett.

A kezelt adatok köre:

név

azonosítás

születési név

azonosítás

neme

kapcsolattartás

édesanyja neve

kapcsolattartás

cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

TAJ szám

azonosítás

a gyógykezelésről értesítendő személy neve, címe, elérhetősége; kiskorú vagy gondnokság alatt álló páciens esetén a törvényes képviselő neve, címe, elérhetősége

azonosítás és kapcsolattartás

kórelőzmény, kórtörténet

adatfeldolgozáshoz szükséges

első vizsgálat eredménye

adatfeldolgozáshoz szükséges

diagnózist és gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmények, vizsgálatok elvégzésének időpontjai

adatfeldolgozáshoz szükséges

ellátandó páciens neve, kialakulása alapjául szolgáló betegségek, kísérőbetegségek, szövődmények

adatfeldolgozáshoz szükséges

ellátást közvetlenül nem indokoló betegség és kockázati tényezők megnevezése

adatfeldolgozáshoz szükséges

elvégzett beavatkozások ideje és azok eredménye

adatfeldolgozáshoz szükséges

gyógyszeres és egyéb terápia és azok eredménye

adatfeldolgozáshoz szükséges

a páciens gyógyszer-túlérzékenységének adatai

adatfeldolgozáshoz szükséges

bejegyzést tevő egészségügyi dolgozó neve, bejegyzés időpontja

adatfeldolgozáshoz szükséges

páciensnek, tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítése

adatfeldolgozáshoz szükséges

minden egyéb adat és tény, mely a páciens gyógyulására befolyással lehet vizsgálatokról készült leletek

adatfeldolgozáshoz szükséges

gyógykezelés és konzílium során keletkezett iratok

adatfeldolgozáshoz szükséges

ápolási dokumentáció

adatfeldolgozáshoz szükséges

Az adatkezelés célja: A gyógykezelés végzése jelenti a betegség megelőzésével, az egészség megőrzésével, valamint a betegségek felismerésével, kezelésével kapcsolatos tevékenységünket, jelenti továbbá a tényleges gyógyítást, vagyis az egészségügyi problémák kezelését, emellett az állapot szinten tartását, a rehabilitációt és az ehhez kapcsolódó orvosi tevékenységünket.

Ezen tevékenységek során a jogszabályban meghatározott adatok, valamint azon adatok kezelése történik, amelyet a cél (sikeres gyógykezelés) elérése érdekében indokoltnak tartunk. A kezelt adatok nyilvántartása minden esetben az egészségügyi dokumentációban (páciensnyilvántartás) történik.

A kezelt adatok forrása fő szabály szerint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy, azaz Ön. Egészségügyi adatot más, harmadik személytől is felvehetünk. Ezek a harmadik személyek lehetnek az Önt kísérő hozzátartozók vagy más személyek például akkor, amikor az adatot saját maga az állapotából kifolyólag nem képes közölni velünk. Harmadik személytől származik az adat akkor is, amikor az egészségügyi ellátórendszeren belül dolgozó személy küldte a pácienst és az adatait hozzánk és az adatfelvétel nálunk ezek alapján történik.

Adatkezelés időtartama: Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kötelesek vagyunk megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőriznünk.

INFORMÁCIÓ KÉRÉS

Az információ kérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre:

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

kérdés tartalma

válaszadás

Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

AJÁNLATKÉRÉS

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre:

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

kérdés és/vagy kérés tartalma

ajánlatadáshoz szükséges

kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése

ajánlatadáshoz szükséges

rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése

ajánlatadáshoz szükséges

rendelt termék vagy szolgáltatás darabszáma

ajánlatadáshoz szükséges

igényelt szállítási vagy teljesítési határidő

ajánlatadáshoz szükséges

speciális igények

ajánlatadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja: Az érintett számára a megfelelő ajánlat nyújtása és a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

MEGRENDELÉS

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel személyes adatainak megadásával.

A kezelt adatok köre:

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

kérdés és/vagy kérés tartalma

megrendeléshez szükséges

kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése

megrendeléshez szükséges

rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése

megrendeléshez szükséges

rendelt termék vagy szolgáltatás darabszáma

megrendeléshez szükséges

igényelt szállítási vagy teljesítési határidő

megrendeléshez szükséges

speciális igények

megrendeléshez szükséges

Az adatkezelés célja: Megrendelési igény. Az érintett számára a megfelelő színvonalú megrendelés nyújtása és a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

SZÁMLÁZÁS

A számlázás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel és leszámláz személyes adatainak megadásával.

A kezelt adatok köre:

név

azonosítás

cím

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

képviselő neve:

kapcsolattartás

adószám

számlázáshoz szükséges

bankszámlaszám

számlázáshoz szükséges

megbízási díj

számlázáshoz szükséges

Az adatkezelés célja: Számlázási igény. Az érintett számára a megfelelő színvonalú megrendelés nyújtása és a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a Pénzügyi és Számviteli törvény által meghatározott ideig tartja nyilván.

HONLAP LÁTOGATÁS

A honlap látogatás igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: A www.belapatirendelo.hu weboldal látógatói.

A kezelt adatok köre: A www.belapatirendelo.hu weboldal cookie-kat (sütiket) alkalmaz. Ezek a testre szabott szolgáltatás érdekében a felhasználó számítógépén adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmát tekintve. A sütik nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet stb. A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja a böngészőjében azok kezelését.

Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. Azonban lehetőség van a böngészőkben a beállítások módosítására, amelynek hatására jóváhagyható vagy elutasítható többek között a sütik tárolására, vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó kérés.

A SÜTIK KIKAPCSOLÁSA:

Microsoft Internet Explorer

1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot, majd az ‘Internetbeállítások’ parancsot

2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre

3. Válasszon ki egy szintet a sütik biztonsági szintjének beállításához, kezdve az Összes süti blokkolásától a Magas, Közepesen magas, Közepes (ajánlott szint), Alacsony és az Összes süti elfogadása közül.

4. Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi linkek valamelyikére:

IE 9 –http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

IE 7/8 –http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Google Chrome

1. Kattintson a Chrome menüre és válassza ki a „Beállítások” menüpontot a böngésző eszköztárán

2. Kattintson a „Speciális beállítások megjelenítése” linkre

3. Az „Adatvédelem” részben kattintson a „Tartalombeállítások” gombra

4. Változtassa át a sütik beállítása részben ‘Az összes süti- és webhelyadat eltávolítását’

5. Kattintson az ‘Ok’ gombra

6. Kattintson a ‘Bezárás’ ikonra

Firefox

1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót

2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ panelre

3. A ‘Sütik’ menüpont alatt törölje a ‘Sütik elfogadása webhelyekről’ opciót

Opera

1. Válassza ki ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót

2. Kattintson a ‘Haladó’ panelre majd ‘Sütik’-re

3. Kattintson a Soha nem fogad el sütit’ lehetőségre

4. Kattintson az ‘OK’ gombra

Safari

1. Kattintson az Eszközök gombra a menüsorban majd a ‘Beállításokra’

2. Kattintson a ‘Biztonság’ panelre

3. A ‘Sütik elfogadása’ részben kattintson a ‘Soha’ részre

4. Kattintson az X-re a jobb felső sorban a menü bezárásához

azonosítószám

süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén

meglátogatott oldal címe

süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén

látogatás dátuma

süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén

látogatás időpontja

süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén

A weboldal az alábbi sütiket helyezi el:

Süti neve

Leírása

.belapatirendelo.hu _ga

.belapatirendelo.hu _gid

Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép az oldallal. Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent

.belapatirendelo.hu _gat

Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép az oldallal. Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent

belapatirendelo.hu PHPSESSID

Használt süti táblázat:

Süti (cookies) típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Munkamenet sütik

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A.§(3) bekezdésben foglalt rendelkezés

A honlap megfelelő működés biztosítása

CloudFlare Security

Az Ön hozzájárulása

A honlap megfelelő működés biztosítása

Google Analytics

Az Ön hozzájárulása

Információ gyűjtés azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatok a weboldalt

Facebook integrációs sütik

Az Ön hozzájárulása

Az oldal Facebook integrációhoz szükséges sütik

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies címen ad részletes felvilágosítást.

A honlap külső szolgáltatóként térképinformációkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

Az adatkezelés célja: A weboldalra látogató felhasználók felhasználói céljainak megértése.

Adatkezelés időtartama: 30 nap. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA

A kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott kérdőív kapcsán kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre:

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

kérdés tartalma

adatfeldolgozáshoz szükséges

egészségi állapot felmérése

adatfeldolgozáshoz szükséges

speciális igények

adatfeldolgozáshoz szükséges

Az adatkezelés célja: Az érintett számára a megfelelő szolgáltatás nyújtása és a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Az kérdőív vagy a partner törléséig.

REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS

A regisztrációs adatbázis igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a weboldal adatbázisába online módon regisztrál.

A kezelt adatok köre:

név

azonosítás

cím

kapcsolattartás és szállítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

adatkezelési hozzájárulás

Az adatkezelés célja: A megrendelés ügymenetének előmozdítása.

Adatkezelés időtartama: Az utolsó belépést követő 6 hónap Az adatok módosítását és törlését az stumpfgy@freemail.hu e-mail címen, illetve levélben a STUMPF-MED Bt., 3324 Felsőtárkány, Völgy utca 8. címen, vagy a +36 36 816 590 telefonszámon lehet kezdeményezni.

POSTÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az Iratkezelési Szabályzatban leírtak alapján önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek a cég levelet vagy küldeményt küld.

A kezelt adatok köre:

név

azonosítás

cím

kapcsolattartás és szállítás

postafiók

kapcsolattartás

irányitószám

kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: A megrendelés ügymenetének előmozdítása.

Adatkezelés időtartama: A feladás időpontjától számított két nap. Az adatok módosítását és törlését az stumpfgy@freemail.hu e-mail címen, illetve levélben a STUMPF-MED Bt., 3324 Felsőtárkány, Völgy utca 8. címen, vagy a +36 36 816 590 telefonszámon lehet kezdeményezni.

PANASZKEZELÉS

A panasz kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997, évi CLV. tv.) alapján kötelező.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt termékre vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

A kezelt adatok köre:

panasz azonosítója

azonosítás

név

azonosítás

panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

a hívás időpontja

azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

számlázási/levelezési cím

kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás

panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

panasz oka

panasz kivizsgálása

maga a panasz

panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja: A panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV törvény 17/A § 7. bekezdése alapján, kötelezően.

MUNKATÁRSAK ADATAINAK NYILVÁNTARTÁSA

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírása alapján köteles adatokat felvenni és adatokat továbbítani az adóhatóság felé, munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11§ alapján.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége van.

A kezelt adatok köre:

családi és utónév

azonosítás

születési hely

azonosítás

születési idő

azonosítás

anyja neve

azonosítás

lakcím

azonosítás

adóazonosító jel

azonosítás

TAJ szám

azonosítás

biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése

biztosítás szüneteltetésének időtartama

heti munkaidő

bruttó személyi bér

nettó személyi bér

bankszámlaszám

személyazonosító igazolvány száma

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: A törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a munkavállaló kilépésének naptári év végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, és bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

SZABADSÁGENGEDÉLY

Szabadság rögzítésé alapján önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a cég munkavállalója.

A kezelt adatok köre:

név

azonosítás

születési idő

azonosítás

lakcím

azonosítás

Az adatkezelés célja: A bérszámfejtés ügymenetének előmozdítása.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a Munka törvénykönyve által meghatározott ideig tartja nyilván.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatkezelő adattovábbítása a szállító felé.

Az érintetek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől szállítást vagy kiszállítást igényel.

A kezelt adatok köre:

szállítási név

azonosítás

szállítási cím

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék szállítása vagy kiszállítása.

Adatkezelés időtartama: A szállítás lebonyolításáig tart. Az érintett kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

ADATTOVÁBBITÁS – BÉRSZÁMFEJTÉS

Adatkezelő adattovábbítása a bérszámfejtő iroda felé.

Az érintetek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő munkavállalója.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége van.

A kezelt adatok köre:

családi és utónév

azonosítás

születési hely

azonosítás

születési idő

azonosítás

anyja neve

azonosítás

lakcím

azonosítás

adóazonosító jel

azonosítás

TAJ szám

azonosítás

biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése

biztosítás szüneteltetésének időtartama

heti munkaidő

bruttó személyi bér

nettó személyi bér

bankszámlaszám

személyazonosító igazolvány száma

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: Bérszámfejtés kötelezően rögzített adatok felvétele.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a munkavállaló kilépésének naptári év végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, és bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következő(k) kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján, adatkezelések tekintetében a STUMPF-MED Bt. adatkezelőnek minősül.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását ha azt jogszabály ki nem zárja a e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 15 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 15 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

A STUMPF-MED Bt. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítése joga, a törléshez való jog, az elfeledtetéshez való jog, az adatok zárolásához vagy korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, a bírósághoz fordulás joga és a hatósághoz fordulás joga.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérelmére a STUMPF-MED Bt. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

HELYESBÍTÉS JOGA

A STUMPF-MED Bt. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

ZÁROLÁS ÉS MEGJELÖLÉS

A STUMPF-MED Bt. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A STUMPF-MED Bt. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

A STUMPF-MED Bt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.

A STUMPF-MED Bt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen

– annak közlésétől számított 25 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A STUMPF-MED Bt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

A STUMPF-MED Bt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

ADATBIZTONSÁG ÉS AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK RENDJE

A Társaság az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait.

A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket a Társaság részben vagy egészben automatizált módon kezel. A Társaság személyes adatok elektronikus tárolására a Társaság tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat a Társaság tulajdonában vagy használatában álló olyan ingatlanokban vezeti, amelyeket a Társaság székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként használ.

A Társaság által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők.

A Társaság által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a Társaságnak megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. A Társaság köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot

 • illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;

 • nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek

 • illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti;

 • nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően;

 • jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné;

 • elvesztéstől, sérüléstől megóvja.

A Társaság az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

A Társaság adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezetni (Adatkezelési Nyilvántartás) a jelen Szabályzat a mellékletében meghatározott minta felhasználásával és a GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával. A Társaság az Adatkezelési Nyilvántartást elektronikus formában köteles elkészíteni és papír alapon köteles tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá.

PANASZ AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNÉL

Amennyiben a STUMPF-MED Bt. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz: stumpfgy@freemail.hu

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: (06 1) 391 1400

Fax: (06 1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak esetén

Név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Telefon: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap: http://www.nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

ADATKEZELŐ AZ ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

   • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

   • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

   • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

   • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzat 2021. december 01. napjától hatályos. A Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve olyan már fennálló jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekben adatkezelés 2018. május 25. napját követően történik.

A jelen Szabályzat hatályba lépéséről, illetve annak alkalmazásáról a Társaság köteles minden ügyfelét, illetve a Társasággal egyéb jogviszony létesítő természetes személy figyelmét felhívni, illetve a jelen Szabályzatot számukra köteles elérhetővé tenni.

Jelen Szabályzat szerzői jog védi. A Szabályzat egészének vagy részének, részletének másolása tilos. A Szabályzat szerzője az Adatkezelő.

Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a Szabályzat a STUMPF-MED Bt. sajátos tevékenységei alapján készült. Ez a Szabályzat nem használható sablonként vagy mintaként.